Giá cả thị trường

Giá một số mặt hàng có tác động mạnh đến các sản phẩm hàng hóa dịch vụ trên thị trường như gas, xăng dầu liên tục được điều chỉnh giảm trong tháng 4 và đầu tháng 5; dịch bệnh trên gia súc gia cầm...